ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave

 • Artikel 1. Definities
 • Artikel 2. Overeenkomst, offerte en bevestiging
 • Artikel 3. Opdracht annulering en no-shows
 • Artikel 4. De uitvoering van de overeenkomst
 • Artikel 5. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
 • Artikel 6. Gebruik en licentie
 • Artikel 7. Betaling
 • Artikel 8. Opzegging en ontbinding overeenkomst
 • Artikel 9. Vrijwaringen
 • Artikel 10. Aansprakelijkheid
 • Artikel 11. Overige bepalingen

Artikel 1: Definities

1.1 Losse Beer

Onder Losse Beer wordt verstaan het onder KvK-nummer 69024642 ingeschreven videoproductiebedrijf.

1.2 Opdrachtgever

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

1.3 Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Losse Beer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.

1.4 Werkzaamheden

Onder werkzaamheden wordt verstaan al het geen Losse Beer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op díens belangen verstrekte opdrachten, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen,

1.5 Offerte

Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

1.6 Concept

Onder concept wordt verstaan: een product-/dienstbeschrijving en/of een visualisatie (een schets, script, tekening, model, prototype of ontwerp) waarin inhoud, vorm en/of functionaliteiten dusdanig zijn vastgelegd dat een beeld wordt gegeven van het potentiële eindproduct en/of de dienst en van de positionering hiervan in de markt.

Artikel 2: Overeenkomst, offerte en bevestiging

2.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en Losse Beer gesloten overeenkomsten. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door Losse Beer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

2.2 Offertes en opdrachten

Offertes zijn geheel vrijblijvend. Prijsopgaven kunnen geen wijzigingen ondergaan zolang de geldigheid strekt en overeenkomt met de reeds gestelde wensen en eisen. Bij meerwerk wordt altijd eerst een opdracht en prijsherziening overeengekomen alvorens aanvang van de meerwerkzaamheden. De aangeboden/gepresenteerde offerte voorstellen zijn steeds vrijblijvend en kunnen in eerste instantie slechts zonder afwijkingen worden aanvaard. Een aangeboden offerte wordt in elk geval geacht te zíjn verworpen indien de wederpartij de offerte niet binnen aangegeven termijn accepteert dan wel duidelijke interesse voor het aangebodene heeft getoond.

2.3 Prijzen

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.4 Reis- en verblijfkosten

Naast een kilometervergoeding van € 0,19 per kilometer, zullen, met uitzondering van het eerste en laatste halve uur, de helft van de reisuren naar en van de opnamelocatie voor het in de offerte gehanteerde uurtarief in rekening worden gebracht. Indien er tijdens een opnamedag tussen diverse locaties moet worden gereisd dan zijn dit normale werkuren. Voor verblijfskosten worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

2.5 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Losse Beer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, zoals het maken van opnames, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Losse Beer eerst nadat deze schriftelijk door Losse Beer zijn bevestigd.

2.6 Meerdere partijen

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen wenst te verstrekken, dient hij Losse Beer hiervan, onder vermelding van de namen van de andere partijen, op de hoogte te stellen.

Artikel 3: Annulering, verplaatsing en No show

3.1 Opzegging door de Losse Beer

Losse Beer heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3.2 Verplaatsingsrecht

Afgenomen Losse Beer diensten en producten zijn tot 48 uur vóór video opname kosteloos te verplaatsen naar een andere locatie en/of tijdstip tot 6 maanden na opdracht bevestiging. Na 48 uur geldt er geen verplaatsingsrecht meer en is de overeengekomen opdracht bindend.

3.3 No show policy

Voor Losse Beer studio-opnames geldt een no show polícy: Indien opdrachtgever niet conform afspraak aanwezig is op de door hem/haar gekozen studiolocatie en/of tijdstip, dan geldt een no show fee van 100% van het factuurbedrag.

Artikel 4: De uitvoering van de overeenkomst

4.1 Uitvoeren opdracht

Losse Beer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Losse Beer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2 Inspannings- en resultaatverplichting

Losse Beer is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te voeren. Alle diensten van Losse Beer worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Losse Beer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. De werkzaamheden bestaan primair uit het produceren van audiovisueel materiaal, zoals verder gespecificeerd in de offerte. Als resultaatverplichting heeft Losse Beer de plicht om binnen één maand na de laatste video opnames een eerste video bestand te leveren middels een niet-fysieke drager tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient hierin zelf zorg te dragen voor een juiste controle en check van ontvangst en zo nodig hierop navraag te doen. Tevens en indien overeengekomen in offerte, heeft Losse Beer de plicht om het eindproduct middels een fysieke drager als resultaat van de opdracht te doen leveren. Opdrachtgever dient hiervoor de juiste adresgegevens te verstrekken aan Losse Beer.

4.3 Proces van oplevering

Als resultaat levert Losse Beer middels een niet-fysieke drager een video bestand op. Opdrachtgever is gerechtigd om indien gewenst één correctieronde toe te laten passen tenzij anders overeengekomen. Correctierondes bestaan uit het binnen één week digitaal en gebundeld aanleveren van feedback op de eerste videoversie. In de week volgend op de week van feedback aanleveren dient Losse Beer een tweede video versie bestand middels een niet-fysieke drager aan te leveren. Extra correctie op deze videoversie, dan tegen het geldende uurtarief, dienen wederom binnen één week verwerkt en opgeleverd te zijn. Na akkoord van opdrachtgever kan Losse Beer, indien gewenst en tegen betaling, het videobestand middels een fysieke drager naar opdrachtgever sturen.

4.4 Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdig en juist advies en/of levering door Losse Beer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen aan Losse Beer. Bij niet nakomen van de hiervoor genoemde verplichtingen door de opdrachtgever is Losse Beer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten c.q. te staken, onverminderd de verplichtingen van opdrachtgever.

4.5 Termijn van levering

Een door Losse Beer opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een indicatieve strekking. Losse Beer is, ook bij een uitdrukkelijk opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

4.6 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of de instructies van de opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen behoren, anders dan ten behoeve van drone video opnames, niet tot de opdracht van Losse Beer. Opdrachtgever dient daartoe zelf het nodige te (laten) doen.

4.7 Inzet van een Drone beperkt

Er zijn een aantal redenen, waarom het vliegen met een drone (deels) niet door kan gaan ondanks dat het wel in de opdracht is meegenomen. Er mag namelijk volgens de wet niet met een drone gevlogen worden:

 • o boven bebouwing;
 • o boven mensenmenigten;
 • o boven wegen waar auto’s mogen rijden, met uitzondering van 30 km zones binnen de bebouwde kom en 60 km gebieden buiten de bebouwde kom;
 • o boven spoorlijnen;
 • o binnen een straal van 3 km van civiele- en militaire luchthavens;
 • o hoger dan 50 meter boven de grond of een object vliegen;
 • o als het donker is.

Ook kan er met regen, harde wind en sneeuw niet worden gevlogen en mag er op sommige locaties niet worden gevlogen. Als de drone-optie in de opdracht zit dan zal Losse Beer van tevoren kijken of er op die locatie of op één van locaties mag worden gevlogen met een drone. Dit is overigens geen 100% zekerheid, omdat in verband met evenementen ook pas vlak voor de opnames duidelijk kan worden dat er op sommige locaties niet mag worden gevlogen. Mocht het niet mogelijk zijn om met een drone te vliegen (door het weer of locatie) dan zullen de geoffreerde kosten uiteraard niet in rekening worden gebracht.

4.8 Klachten

Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan Losse Beer te worden meegedeeld. Na het verstrijken van genoemde termijn vervalt elke aansprakelijkheid van Losse Beer ter zake.

Artikel 5: Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

5.1 Auteursrecht en industriële eigendom

Tenzij schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom waaronder, maar niet uitsluitend, het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht toe aan Losse Beer. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie of enige andere handeling, dan is uitsluitend Losse Beer daartoe bevoegd.

5.2 Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

5.3 Naamsvermelding

Tenzij het werk er zich niet voor leent, kan Losse Beer te allen tijde het verzoek aan opdrachtgever doen om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder deze toestemming is het de Losse Beer niet toegestaan het werk met vermelding van de naam van Losse Beer in productie te nemen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.

5.4 Eigendom bij Losse Beer

De in het kader van de opdracht door Losse Beer tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en andere materialen of (elektronísche) bestanden, blijven eigendom van Losse Beer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. De opdrachtgever of derden dienen deze materialen en/of bestanden, onverwijld op eerste verzoek en steeds uiterlijk bij einde overeenkomst te retourneren.

5.5 Eigendom offertemateriaal

De in het kader van een offerte door Losse Beer tot stand gebrachte geschreven- en of visuele concepten, scripts, tekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, programmatuur en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Losse Beer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Indien opdrachtgever besluit niet in te gaan op de uitgebrachte offerte dan is hij niet gerechtigd dit materiaal op enige wijze te gebruiken of aan anderen te verstrekken.

Artikel 6: Gebruik en licentie

6.1 Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met Losse Beer verkrijgt hij een non exclusieve licentie tot het gebruik van het concept voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het concept, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.

6.2 Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Losse Beer veranderingen in de voorlopige of definitieve concepten aan te brengen.

6.3 Overdracht rechten tegen betaling

Indien Losse Beer, na schriftelijke toestemming en tegen een afgesproken vergoeding, opdrachtgever het recht geeft om (delen van) de opgeleverde producten naar eigen inzicht te gebruiken, dan beperkt dit gebruik zich altijd alleen tot door opdrachtgever zelf te maken producten. Gebruik van (delen van) door Losse Beer geleverde producten door derden blijft hiervan altijd uitgesloten. Deze toestemming zal in een stuk tekst in de factuur van het betreffende product worden vermeld en geldt nadat de gehele factuur is voldaan.

6.4 Kosteloze overdracht rechten

Indien Losse Beer, na schriftelijke toestemming, opdrachtgever het recht geeft om, kosteloos, (delen van) de opgeleverde producten naar eigen inzicht te gebruiken, dan beperkt dit gebruik zich altijd alleen tot door opdrachtgever zelf te maken producten. Gebruik van (delen van) door Losse Beer geleverde producten door derden blijft hiervan altijd uitgesloten. Deze toestemming zal in een stuk tekst in de factuur van het betreffende product worden vermeld en geldt nadat de gehele factuur is voldaan.

6.5 Eigen promotie

Losse Beer heeft de vrijheid om het concept te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie en daarmee op te nemen in haar eigen openbare portfolio.

Artikel 7: Betaling

7.1 Betalingsverplichting

De betalingsverplichting wordt aangegaan op het al dan niet getekend accorderen van een de offerte door opdrachtgever. Mocht dit onverhoopt worden vergeten dan is bij aanvang van de video opname werkzaamheden er bij wijze van een mondelinge akkoord een opdrachtovereenkomst gesloten gebaseerd op het gestuurde offertevoorstel aan opdrachtgever. Betaling dient, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen vijftien dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door Losse Beer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente plus 2%. Alle door Losse Beer gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien Losse Beer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 750,-.

7.2 Facturatie en betaling

Standaard stuurt Losse Beer een dag na de overeengekomen video-opdracht een factuur ter hoogte 25% van de offerte overeenkomst. De 75% factuur volgt na levering van het video resultaat. Uiterlijk een maand na de overeengekomen eerste video-opnamedatum levert Losse Beer middels een niet-fysieke drager het video resultaat zoals overeengekomen in de opdracht. Er geldt op alle facturen een betaaltermijn van uiterlijk 15 dagen na factuurdatum.

7.3 Geen korting of compensatie

De opdrachtgever verricht de aan Losse Beer verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare deelfacturen of voorschotten, die hij aan Losse Beer heeft verstrekt.

7.4 Vervallen licentie

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

7.5 Gebruik voor betaling

Geen enkel gebruik van door Losse Beer geleverde producten, op welke wijze dan ook, is toegestaan zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Losse Beer nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Losse Beer dan ook.

Artikel 8: Opzegging en ontbinding overeenkomst

8.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Losse Beer is gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.

8.2 Ontbinding overeenkomst door Losse Beer

Indien de overeenkomst door Losse Beer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan van Losse Beer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming. Losse Beer is gerechtigd om deze gemaakte kosten te bepalen evenals de schadevergoeding hierover.

8.3 Schadevergoeding

De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door Losse Beer op eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede 25% van het resterende deel van de offerte-overeenkomst waarde die de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn. Mocht opdrachtgever binnen een periode van 4 weken voor aanvang van de opdracht de overeenkomst/opdracht beëindigen dan dient de opdrachtgever 25% van de offerte overeenkomst waarde te betalen.

8.4 Faillissement

Zowel Losse Beer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van de andere partij dan wel indien de opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten op enige andere wijze beëindigt.

8.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging

Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde concepten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

Artikel 9: Vrijwaringen

9.1 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik concept

De opdrachtgever vrijwaart Losse Beer of door Losse Beer bij de opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

9.2 Verstrekte materialen en gegevens

De opdrachtgever vrijwaart Losse Beer voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Aansprakelijkheid

Losse Beer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet ter beschikking stellen van alle relevante, volledige, deugdelijke, duidelijke, gevraagde en ongevraagde informatie, gegevens of materialen.
 • c) fouten van door/namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • d) gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • e) fouten in het concept of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het in artikel 2.4 bepaalde feiten zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

10.2 Beperking aansprakelijkheid

ledere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van de onderhavige opdracht en/of dat in het betreffende geval onder onze bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

10.3 Verval aansprakelijkheid

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 6 maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

10.4 Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Losse Beer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. Goederen reizen voor risico van de opdrachtgever.

10.5 Bewaarplicht

Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Losse Beer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens. Losse Beer heeft het recht om alle opname materialen te mogen bewaren en op te nemen in het openbare Losse Beer portfolio tenzij anders overeengekomen.

10.6 Verzekeringsplicht

Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.

10.7 Aansprakelijkheid opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn. Wordt een opdracht middellijk of onmiddellijk verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, dan kan deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever zijn. Daarvoor is vereist dat deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de rechtspersoon. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de natuurlijke persoon dus persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon dan wel ten name van opdrachtgever als natuurlijk persoon of hen beiden is gesteld.

Artikel 11: Overige bepalingen

11.1 Overdracht aan derden

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Losse Beer gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

11.2 Vertrouwelijkheid

Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partíj aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

11.3 Boete op schenden vertrouwelijkheid

Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over vertrouwelijkheid, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een onmiddellijk opeisbare boete van € 2.500 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 250 voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Dit is ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend. Bovendien is er voor het verbeuren van deze boete geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure benodigd. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade. Het verbeuren van de hiervoor bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

11.4 Opschriften

De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.

11.4 Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen Losse Beer en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen Losse Beer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar Losse Beer is gevestigd, tenzij Losse Beer er voor kiest het geschil bij een andere rechter aanhangig te maken.

Opgemaakt 9 januari 2019 te Arnhem en ondertekend ter goedkeuring.

Losse Beer

Berend van Rossum

Algemeen directeur